Gebruikersvoorwaarden

Laatst gewijzigd op 31 augustus 2020.

Inleidend

 1. AlpacaMarkt.nl is een website die wordt beheerd door Mark Hamstra Web Development (Oenemastate 14, 8962 PR, Leeuwarden, KvK-nummer 52454606). Op AlpacaMarkt.nl bieden wij een platform om aanbieders van alpaca’s en geïnteresseerden, potentiële kopers, bij elkaar te brengen. Als Aanbieder van een of meer alpaca’s plaatst u zelf Content op onze website.
 2. Bij een bezoek aan AlpacaMarkt.nl of bij het gebruik van AlpacaMarkt.nl is er een aantal dingen waar u rekening mee moet houden. Onderstaande regels zijn van toepassing. Voordat u een account aanmaakt op AlpacaMarkt.nl dient u expliciet akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 3. (Ook) door uw bezoek aan AlpacaMarkt.nl of door gebruik te maken van AlpacaMarkt.nl gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebruik AlpacaMarkt.nl

 1. Bij het aanbieden van onze website gaan wij zorgvuldig te werk. Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud van onze website juist, actueel en volledig is. Wij kunnen ook niet garanderen dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij is van fouten.
 2. AlpacaMarkt.nl bevat specifieke faciliteiten, namelijk een online marktplaats waar aanbieders van alpaca’s en geïnteresseerden met elkaar in contact gebracht worden. AlpacaMarkt.nl is nooit partij in een overeenkomst tussen aanbieder/verkoper en geïnteresseerde/koper van alpaca’s.
 3. Onze website bevat links naar websites van derden. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden, maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze websites als download aangeboden software. Onze links naar websites van derden betekent niet noodzakelijk dat wij deze websites aanbevelen, met de inhoud ervan akkoord gaan of met deze websites op enige wijze samenwerken.
 4. Wij mogen naar eigen inzicht onze website, inclusief Content, aanpassen zonder dat wij u hiervan vooraf op de hoogte brengen.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op AlpacaMarkt.nl, inclusief de eigen content zoals daarop geplaatst, berusten bij Mark Hamstra Web Development, voor zover deze rechten niet worden ingeperkt door rechten van derden. Onder intellectuele eigendomsrechten vallen bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, foto’s, geluiden, software en de grafische vormgeving van internetpagina's.
 2. Wij respecteren intellectuele eigendomsrechten van derden. Wij hechten er waarde aan dat u deze rechten ook respecteert. Om deze belangen te beschermen, gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van AlpacaMarkt.nl:
  • Het is niet toegestaan om op welke wijze dan ook onderdelen van Alpacamarkt.nl te wijzigen, (elektronisch) te kopiëren, over te nemen, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, behalve als dit expliciet door ons is toegestaan.
  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar AlpacaMarkt.nl zo in te richten dat een internetgebruiker deze website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina. Uitzondering hierop is de door AlpacaMarkt.nl aangeboden mogelijkheid om advertenties van Aanbieders te integreren op de eigen website van de Aanbieder in kwestie.
 3. Als een derde van mening is dat er op AlpacaMarkt.nl inbreuk is gemaakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, kan deze derde gebruikmaken van onze Klachtenprocedure.

Klachtenprocedure

 1. Als u vindt dat door gebruikers van AlpacaMarkt.nl op onze website inbreuk is gemaakt op uw rechten en/of onrechtmatig of strafbaar is gehandeld, kunt u een klacht bij ons indienen via onze Klachtenprocedure. U kunt dat doen door een mail te sturen naar info@alpacamarkt.nl en daarin te vermelden: uw contactgegevens, over welke content uw klacht gaat (liefst met directe url), waarom u vindt dat deze content onrechtmatig is en wat u verwacht van AlpacaMarkt.nl.
 2. Ook als u andere klachten hebt, kunt u die bij ons melden door een mail te sturen naar info@alpacamarkt.nl en daarin te vermelden: uw contactgegevens, een zo concreet mogelijke omschrijving van uw klacht en wat u verwacht van AlpacaMarkt.nl
 3. Klachten zullen binnen 14 dagen worden beantwoord.

Privacy en cookies

 1. Wij respecteren uw privacy en volgen de kaders van de AVG en UAVG om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij verwerken uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met onze privacyverklaring.
 2. Op ieder bezoek en gebruik van onze website(s) is onze privacyverklaring van toepassing, en deze maakt integraal deel uit van deze voorwaarden.
 3. Wij plaatsen alleen functionele cookies.

Profielen

 1. Zowel als geïnteresseerde als als Aanbieder, kunt u een gratis Profiel aanmaken op AlpacaMarkt.nl. Uiteraard dient u de profielgegevens naar waarheid en volledig in te vullen en bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van uw Profiel en bijbehorende inloggegevens.
 2. Wij controleren Profielen niet voorafgaand aan toelating tot onze website. Wij houden wel altijd het recht, ook los van de Klachtenprocedure, om Profielen direct van onze website te verwijderen, aan te passen of anderszins te veranderen. Wij kunnen ook het gebruik van onze website onmogelijk maken, als we daartoe gegronde redenen zien.
 3. U hebt de mogelijkheid om onder een hoofdaccount subgebruikers (mailadressen) aan te maken. Als hoofdgebruiker van het betreffende Profiel bent u te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het aanmaken en verwijderen van en het gebruik door dergelijke subgebruikers.

Aansprakelijkheid

 1. Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade (direct en indirect) die een gebruiker lijdt door gebruik van de diensten van AlpacaMarkt.nl en/of het niet of niet veilig beschikbaar zijn van AlpacaMarkt.nl en/of onjuiste informatie op AlpacaMarkt.nl en/of door (gedrag van) via AlpacaMarkt.nl aangeschafte dieren en/of wijzigingen in de diensten van AlpacaMarkt.nl of wijzigingen in/op de website.
 2. Indien wij, om wat voor reden dan ook, toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die gebruiker aan AlpacaMarkt.nl heeft betaald gedurende de zes maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan of tot maximaal € 200,--, al naar gelang wat hoger is.
 3. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden, waaronder (aspirant)kopers respectievelijk Adverteerders met wie u een koopovereenkomst sluit of in onderhandeling treedt over (een) via ons platform door u/hen te koop aangeboden alpaca(‘s). Elke Aanbieder is er zelf volledig verantwoordelijk voor dat deze aan alle geldende regelgeving rond (verkoop van) dieren en, indien van toepassing, consumentenrecht voldoet en dat de door hem aangeboden alpaca beantwoordt aan de koopovereenkomst (conformiteit) en de eigenschappen bezit die de koper mag verwachten.

Wijziging gebruiksvoorwaarden en website

 1. AlpacaMarkt.nl heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden aan te passen als dit naar haar mening nodig dan wel wenselijk is en zonder dat hier uw toestemming voor nodig is. Wijzigingen op de gebruiksvoorwaarden gelden direct, tenzij anders bepaald in de wijziging.
 2. AlpacaMarkt.nl kan (onderdelen van) de website en de diensten te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.

Nederlands recht / Geschillen

 1. Op AlpacaMarkt.nl en de verhouding tussen AlpacaMarkt.nl en de gebruiker/bezoeker is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Als u een consument bent, is bij geschillen te allen tijde de kantonrechter van uw woonplaats (of werkelijke verblijfplaats) bevoegd van geschillen kennis te nemen. Bent u geen consument, dan geldt dat hierbij de keuze gemaakt wordt om eventuele geschillen voor te leggen aan de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Voor aanbieders gelden daarnaast de aanvullende voorwaarden voor aanbieders.

Connectez-vous avec votre adresse e-mail pour enregistrer vos favoris, afficher les coordonnées des éleveurs et effectuer des recherches.